ЦИБЕРЕЯ
Злїциц 5 литри води (нє барз зограц!) и до ней зачириц вельку гарсц найвекших чистих отрубох (пробуйце очерац у сувачу за жито чи инше). Ґу тому ше дода скорка з едного фалатка хлєба и звязка желєного копру та шицко охабиц у гарчку, найлєпше глїняним, най кишне при цеплому як квашена капуста.
О 8—10 днї отруби, котри ше пре киснуце дзвигли, спадню долу и циберея викиснута. Теди ше циберея одцадзи, посолї по смаку и превари. Преварену циберею мож пиц 2—3 днї, а иознєйше траци смак.
Найлєпше кед циберея кишне влеце на слунку, або вжиме на главки на руским пецу. Место копру, котрого нет вше у загради, хаснуйце паковани сухи копер, а дахто хаснує и цибулю. То, у ствари, ма намиру зопрец отрубов запах та можебуц би ше могло пробовац и дацо инше. У фляшкох у фрижидеру вироятно циберея може стац и длужей як 2—3 днї. Док ше єдна циберея пие, друга може киснуц. За циберею ше приповеда же ма вельо витамини, же є смачна и же помага за жалудково охореня, чисценє креви и же окреме добре ошвижує.

ЧЕРЕПИ (ГЕРОВЦИ)
За череґи на єден танєр треба 2 жовчки и 1 цале вайцо добре розтрепац (як за торту), кус посолїц и додац ложку цукру. Кед добре розтрепане, улєйце 1 мали погарик палєнки лєбо руму, 2 ложки шметанки и муки тельо кельо поднєше же би було цесто кус твардейше як за рейтеши.
Таке цесто розженьце и порежце з острожку на пггириуглови фалати (10X^5 цм). Цесто такой порозрезовац и зоднука воздлуж, 2—3 раз, але так же би нє було порозрезоване аж по краї. Таки фалати попреплєтайце на тот способ же вонкашнї часци, як пантлїчки, прецагнїце попод нукашнї, же би були як два варґочики з бокох, а у штредку празне. До того празного места захпайце 1 угел.
Таки череґи кладзце до литровей шерпенки у хторей ест пол кили розгоруценей масци. Пражиц их мож и на олєю. Упражени череґи посипце з мелким цукром.
Меркуйце же бисце цесто нє вельо посиповали з муку.