злїпиц на рубцу зоз специялним апаратом за заварйоване пластичних мещкох, котри мож купиц скоро у каждей предавальнї апаратох за обисце.
Склєняну судзину не хаснуйце, бо вона пука на жимним. Єст и таке скло цо може витримац жимне, та є добре за барз чечни продукти. Заш лєм, за кажди случай до судзини положце пластични мещок, та ше змист нє розлєє анї теди кед скло пукнє.
Єст барз практични судзиночки зоз алуминийней фолиї. Можеце их заменїц так же гарчок або даєдну другу металну еудзину обложице з алуминийну фолию, потим до нєй улєєце поживу и охабице най ше змаржнє. Змарзнуту поживу винєце зоз гарчка и одложице!
Етикети: Нє пребарз те сполегуйце на паметанє! Глїбоко змарзнути продукти часто пребарз здаОу єден на други. Крем того — цо ище яке важне. — маю вик тирваня. ІІознєйше пожива траци на квалитету. Прето важне на етикети читлїво написац же цо єст у пакецику, количество (напр. 1/5 кґ гращку, ЗО дкґ меса, 2 одрезки) и точни датум змарзованя.
Вежнїце клайбаси рижних фарбох! На етикети за месо пишце зоз червеним, за желєняву зоз желєним и под., цо вам олєгча знаходзенє. До теки по датумох уношце же кеди цо кладзеце на глїбоке змарзованє же бисце мали прегляд.
Запаметайце: 3 амбалажи висцискайце цо вецей воздуху. Чечносци ше на нїзких температурох ширя, та прето ше амбалажу з нїма нє шме цалком наполнїц, але треба охабиц 2—3 см празного попод верх шкатули або мещка.

Одмарзованє

Зоз подлим одмарзованьом можеце упрепасциц добре змарзнути продукт, та ше прето треба притримовац одредзених правилох. Под час одмарзованя вода ше у станїцох розпущує и помали знова ошвижує ткань. Зоз подлим одмарзованьом пожива траци сок, смак и витамини.
Як цо уж поведзене, з одмарзованьом ше активую и бактериї и такой предлужую свою руйнуюцу роботу, та ше тримайце трох правилох: нє одкруцайце продукт покля ше одмарза (же би ше нє забрудзел); уварце го накадзи ше одмаржнє (кед ше нє вари змарзнути); моментално потрошце продукти котри ше нє вари (овоц и подобне).
Нє потребне одмарзац желєняву котра кратко поварена (бланшована) скорей як є змарзнута, ценки одрезки або менши фалати риби (напр. уж панировани) и готови єдла. За купчи продукти тримайце ше строго упутствох на амбалажи!