Шпляхи од ардзи. — Ардзу з билих памучних або синтетичних платнох одстранїце з розблажену 5процентну оксалну кнашнїну (достава ше у апатики). До нєй замачайце лабдочку з вати, помачайце шплях и очухайце го. Кед треба, повторце тото и даскельо раз.
Кед платно офарбене, на рубцу або даґдзе индзей випитайце чи фарба нє сходзи та аж кед ше прешвечице же нє сходзи почнїце зоз чисценьом.
З волняних або гадвабних платнох шпляхи од ардзи ше знімаю з мишанїну 3 ложкох води и єдней ложки амонияку. Потим платно вирайбце у чистей води.
З билого платна таки шплях вичисцице кед на ньго вицадзице лимунов сок, та поверх того положице папер и прицишнєце з горуцу пейґлу. Кед ше шплях нє страци такой, повторце тото вецей раз.
Шпляхи од ардзи зоз споднього облєчива мож зняц и з воду хторей сце на кажду литру додали пол малей ложички бораксу, лєбо кед забрудзене место замачаце до лимунового соку хтори вре, а потим платно вирайбце у жимней води. Кед то нє досц, почухайце шплях зоз тоту юшку.
Шпляхи од овоци. — Шпляхи од овоци такой вирайбце зоз чисту воду, а кед ше не пуща, намачайце их до цеплого млєка та их вец виплокайце з воду, або их добре очухайце з ренду намачану до лимунового соку, а вец их вирайбце у цеплей води. Кед анї тото нє поможе, вичухайце их з мишанїну зоз 10 ґрамох натриюмбисулфату и 200 ґрамох дакус посолєней води, а вец платно виплокайце перше у цеплей а потим у жимней води.
Зоз гадвабного платна шпляхи од овоци одстранїце з 1процентну бораксову воду; зоз памучного облєчива з розпущеним гидроґенсупердиоксидом; з других материялох з лимуновим соком. Очисцени платна виплокайце у жимней води.
Шпляхи од блата. — Б лато на шматох вше перше охабце най ше осуши а потим шплях вищеткайце лєбо блато умийце з цеплу поквашнєту воду, а платно очухайце з чистим шпиритузом, та го вец вирайбце (виплокайце) у води до хторей дате дакус детердженту або лугу.
Шпляхи од блата на штофових шматох чисца ше зоз 6—8 процентним амонияком. Тото место потим виплокайце у кистей води.
Шпляхи на ґумираней дижджовей мантли чисца ше з води до хторей додате дакус есенцу, а потим ше ю добре вищетка.