ЄДЛА З МЕСА

Говедзина и целячинаГОВЕДЗИНА ДИНСТОВАНА НА МИЛАНСКИ СПОСОБ
Материял: 1 кґ говедзини, 150 ґ вареней сланїни, 2 главки цибулї, 50 ґ масла, пол шольки муки, 50 ґ олєю, коло 1 литри вина „ружици", кус цимету, даскельо ловорово лїстки, даскельо зарна гвоздзики, соль, попер.
До меса зачухац соль, попер, цимет, а потим го шпиковац зоз фалатками сланїни, ловором и гвоздзиками. На концу месо оваляц у муки. У судзини зограц олєй и масло, додац пошекану цибулю и месо. Кед месо добре почервенї, наляц го з вином и вариц на цихим огню 6 годзини. Зняц з огня и зохабиц най стої цалу ноц. Ютредзень зняц масносц и зограц месо.

ГОВЕДЗИНА „СТРОҐАНОВ"
ІІотребне за 4 особи: 1/2 кґ меса зоз говедзини бифтек (ценши край), 60 ґ масла, присмаки (солї и попру), 1 погар шметанки (1/8 л), сок зоз пол лимуна, два ложки сенфу, два парадичи порезани на коцочки, 1 главку цибулї (векшу, порезану на дробно), менша конзерва печарки, два стреднї квашени огурки порезани на дробно.
Месо порежеме на резанки лєбо фалатки на длугоко и 1 см грубо и пражиме го на маслу, посолїме, попопруєме и винєме зоз судзини и охабиме най стої.